Frosty Ornament by Brandi Shabaga

Frosty Ornament

Brandi Shabaga

4″ (h) x 4″ (w)

SOLD