Lemon Mug by Myriam Boulet

Lemon Mug

Myriam Boulet

4″ (h) x 3.5″ (w)

SOLD